Sede electrónica Concello das Pontes de García Rodríguez

00:14:12 Xoves 29 de febreiro 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Convocatoria Ordinaria: pendente data convocatoria curso 2023-2024.

Convocatoria Extraordinaria: Consultar art. 8.2 da Ordenanza Reguladora.

 • SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA (01/03/2023 - 10/03/2023)
 • Formulario de Solicitude de reserva de praza en E.I.M. Barosa
 • Aceptación das bases do Regulamento.
 • Autorización para a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social. No caso de non aceptar a consulta de datos, presentar a documentación xustificativa da situación económica dos/as proxenitores/as ou responsables legais.
 • De producirse variacións na situación socio-familiar deberán achegarse as xustificacións documentais pertinentes susceptibles de baremación.

 

 • SOLICITUDE DE NOVO INGRESO (20/03/2023 - 15/04/2023)
 • Formulario de Solicitude de novo ingreso na E.I.M. Barosa
  • Documentación acreditativa da situación familiar.
   • Libro de familia íntegro ou na súa falta outro documento que acredite oficialmente a situación familiar. Si hai fillos/as de anteriores matrimonios que convivan no domicilio, por ter asignado o pai ou a nai a garda e custodia, tamén se entregará estes libros de familia.
   • DNI do pai/nai/ou representante legal.
   • No caso de ser familia numerosa, libro de familia numerosa.
   • Sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
   • No caso de acollemento do menor, documento que o xustifique.
   • No caso dalgunha deficiencia ou enfermidade alegada polos membros da unidade familiar, certificado expedido polo organismo competente.
   • No caso de nenos/as con algunha deficiencia física, psíquica ou sensorial, certificado expedido polo organismo competente.
   • No caso de nenos/as con necesidade específica de apoio educativo ou integración, informe do equipo Psicopedagógico Municipal.
   • No caso de vítimas de violencia de xénero, acreditarase por medio de calquera dos seguintes documentos: Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.
  • Documentación acreditativa da situación socioeconómica e laboral da unidade
   • Última nómina ou informe da vida laboral, ou no seu caso, certificación acreditativa do INEM de estar en situación de desemprego con percepción ou non de prestacións de todos os membros da unidade familiar. 
   • Sentencia/auto xudicial na que se fixe a contía de pensións alimenticias ou compensatorias.
   • Outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuadas no baremo ou informe de servizos sociais sempre que sexa necesario por falta de acreditación documental suficiente ou pola situación especial na que vive a unidade familiar.
   • Se, durante o curso escolar, se produciran circunstancias sobrevidas que afectasen os recursos da unidade familiar, estas deberán acreditarse mediante a presentación da oportuna documentación xustificativa.
 • No caso de non aceptación para a consulta de datos en Facenda:
  • Última declaración da renda ou certificado negativo de imputacións. No caso de declaracións individuais, copia da declaración de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar.
  • Información fiscal de intereses e retencións, indicando saldo a 31 de decembro do ano anterior de todos os membros da unidade familiar, así como certificado de fondos de inversión, letras do tesouro...

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello requirirá ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou xunte os documentos necesarios, con indicación de que, si así non se fixese, se terá por desestimada a súa petición arquivándose sen máis trámite.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.